2022 Nisan/Iyar 5782 Parshat
1/2 July 3 Tammuz Parshat Korach
Candle Lighting (Fri eve) 4:39pm
Shabbat ends 5:38pm
8/9 July 10 Tammuz Parshat Chukas
Candle Lighting (Fri eve) 4:42pm 
Shabbat ends 5:41pm
15/16 July 17 Tammuz Parshat Balak
Candle Lighting (Fri eve) 4:46pm
Shabbat ends 5:45pm
22/23 July 24 Tammuz Parshat Pinchas
Candle Lighting (Fri eve) 4:50pm
Shabbat ends 5:49pm
29/30 July 2 Av Parshat Matos-Masei
Candle Lighting (Fri eve) 4:55pm
Shabbat ends 5:53pm
Scroll to Top